Forskellige tjenester og hverv i Sankt Nikolaj kirke i Esbjerg

Gudstjenesteledere:
En lægmand eller -kvinde, udnævnt af biskoppen og bemyndiget til at lede ordets gudstjeneste. Har også tilladelse til at uddele den hellige kommunion.

(Ordets gudstjeneste er en gudstjeneste, vis elementer er bøn, læsning(er) fra Biblen, salmesang og evt. prædiken eller anden udlægning af bibeltekst.)

 

Kommunionsuddeler:
Person (lægmand eller -kvinde), som har Kirkens tilladelse til at assistere præsten med uddelingen af Den hellige Kommunion, f.eks.  under en messe med mange kommunikanter, eller til syge.

 

Lektor:
Den person, som i en messe eller anden gudstjeneste oplæser de bibelske læsninger (undtagen evangelielæsningen), evt. reciterer salmen mellem læsningerne og siger forbønnernes intentioner. Denne tjeneste, er afskaffet som lavere vielse, men bevaret som liturgisk tjeneste, som enhver kristen kan blive udpeget til i kraft af dåb og firmelse. En varig udnævnelse er biskoppens sag, en midlertidig celebrantens.

 

Sakristan:
En person, hvis tjeneste ligger i pasning og klargøring af de liturgiske dragter og genstande, der er nødvendige til de kirkelige handlinger og cermonier. En sakristans virkeområde omfatter sakristiet og kirken.

 

Ministrant:
Præstens medhjælper under religiøse handlinger. Under messen skal ministranten bl.a. række præsten brød, vand. og evt. sørge for røgelseskarret.

 

Kateket:
Religionslærer. En person, som giver religionsundervisning på kirkens vegne. Hertil kræves en moden, personlig tro, faglige forudsætninger og kirkelig tilladelse, jfr. Apg. 13,1; 1 Kor. 12,28-29; Ef.. 4,11.

 

Menighedsråd:
Valgt organ for alle menighedsmedlemmers medansvar for menighedens liv og vækst. Er sammen med sognepræsten medansvarligt for løsningen af de opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art, som hovedsagligt angår meningheden. Menighedsrådet har i Danmark fungeret siden 1970 i 4-års perioder. Valgrets- og valgbarhedsalder: 16 år.

 

Pastoralrådsrepræsentanter:
Menighedens repræsentant i Pastoralrådet, der er en valgt forsamling, af præster, søstre og lægfolk, der er ansvarlige over for og sammen med biskoppen for løsningen af de opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art, som hovedsagligt angår hele bispedømmet. Har i Danmark fungeret i 4-års perioder siden 1970. Valgrets- og valgbarhedsalder: 16 år.