Forkortelser:

KD=Kristeligt Dagblad.

KK= Katolsk Katekismus

 

 

Præsten skriver. Kære menighed.

Vi skriver 2012 og må jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle et rigtig godt og velsignet nytår. Vi sender knap 500 menighedsblade ud 4 gange om året, for at nå de ca. 1400 medlemmer som er indskrevet i vores kartotek. En del af jer modtager menigheds-bladet som den eneste kontakt til menigheden og jeg håber det en dag bevirker at du/I får lyst til igen at komme i kirken, det ville glæde mig meget at se dig/jer, I er altid velkomne. 

Et nyt år indbyder jo til at tage nye beslutninger og som katolsk menighed i Esbjerg har vi en vision om at Jesus kalder os til vedvarende, til Evig Tilbedelse dag og nat, 24 timer i døgnet, 168 timer om ugen. ”Den Evige Tilbedelse” finder sted i Pilgrimshuset i haven, som nu er indrettet som Tilbedelseskapel og i øjeblikket har vi dækket 56 timer om ugen. Ønsker du at være med i den ”Evige Tilbedelse” så tilmeld dig på kirkekontoret. Et nyt års begyndelse indbyder også til at rette en tak til alle de frivillige medarbejdere i menigheden, som utrætteligt arbejder for menighedens ve og vel, ja, mange af jer giver jeres hjerteblod for vores menighed. Tak også til alle jer der søndag efter søndag fylder kirken og til de mange af jer der finder vej til hverdagsmesserne. Skt. Nikolaj menighed er en dejlig menighed at være præst for. Jeg har nu været her i 14 år, og fyldes fortsat af glæde og begejstring over at se de mange børn og unge, de mange familier, ja de mange mennesker som strømmer ind og ud af kirken. Men også alle jer der af den ene eller anden grund ikke kan komme til kirken ønsker jeg alt godt og et velsignet nytår. ”Gå bort med Kristi fred” lyder det i slutningen af messen. Må denne fred, som kun Gud alene kan skænke blive udgydt over vor menighed og vor verden, således at 2012 på en særlig måde bliver et både fredens og nådens år hvor det nye forår bryder igennem i kraft af Helligåndens virke i vore hjerter.

Jeres pastor Benny

 

 

Messe og bønstider i Skt. Nikolaj kirke.

Mandag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

Messe

kl.

kl.

8.00

9.00

Tirsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

Messe

kl.

kl.

8.00

9.00

Onsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

Messe

Tilbedelse i Pilgrimshuset fra

kl.

kl.

kl.

8.00

9.00

09.30

Torsdag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

 Messe

kl.

kl.

09.00

 

Fredag:

Tilbedelse, Rosenkrans og Laudes

Messe

kl.

kl. 

8.00

17.00

Lørdag:

Søndagsmesse

kl.

16.30

Søndag:

Rosenkrans

Messe

kl.

kl.

9.30

10.00

 

 

Messetider på Polsk:

Lørdag

d.

21.

januar

kl.

16.30

Lørdag

d.

18.

februar

kl.

16.30

Lørdag

d.

17.

marts

kl.

16.30

 

 

Messetider på Engelsk:

Søndag

d.

29.

januar

kl.

16.00

Søndag

d.

26.

februar

kl.

16.00

Søndag

d.

25.

marts

kl.

16.00

 

 

Bedegrupper:

Menighedens bedegruppe mødes hver anden tirsdag i kirken kl. 19.00. Vi beder Barmhjertighedens Rosenkrans og den almindelige Rosenkrans samt for menighedens anliggender. Oplysn. 7512 1027.

Hver torsdag mødes ”Sandt liv i Gud” bedegruppen i hjemmene. Kontakt 7515 4422.

Hver fredag mødes ”Den Hellige Bernadettes” rosenkransgruppe for børn og unge i kirken kl. 13.00

”Marialegionen” mødes om fredagen. Kontakt 7510 1191

 

 

Månedens Helgen. Januar. Antonius, abbed og eneboer.

Festdag d. 17. januar. (251-356) Født i nærheden af Memphis i Ægypten ca. 251. Død på Kolzimbjerget år 356. Skt. Antonius anses for klostervæsenets grundlægger, fordi han samlede eneboere i løse fællesskaber og udøvede en vis autoritet over dem, skønt han selv tilbragte størstedelen af sit lange liv mere eller mindre i ensomhed. Da han var 20 år gammel, efter forældrenes død hørte han en dag evangeliet om den rige yngling, hvorefter han gav alt sit gods bort og levede fra nu af som eneboer. Han gennemlevede mange voldsomme fristelser af både fysisk og åndelig art; men han overvandt dem alle og snart begyndte disciple at samles om ham. Ca. år 312 drog han længere mod vest og tog ophold i en hule på Kolzimbjerget nær ved Det Røde Havs nordvestlige hjørne; det blev hans hjem for resten af livet. Skt. Antonius blev opsøgt af alle slags mennesker, der ønskede hans råd eller blot var nysgerrige.

”Ørkenfædrene”, som Skt. Antonius er den klassiske repræsentant for, slog sig ned på afsides steder i hytter, huler eller forladte bygninger. De underkastede sig streng legemlig og åndelig disciplin i forsøget på at tjene Gud i et liv præget af bøn og meditation, askese og fysisk arbejde. Han var over hundrede år og ved godt helbred da han døde. Antonius´s fristelser har været et yndet emne for kunstnerne, hans attribut indenfor kunsten er en gris og en klokke. Hellige Antonius, bed for os…

 

 

100.000 koptere har forladt Egypten.

K.D. skriver d. 5/10-2011 at siden præsident Hosni Mubaraks fald har flere end 100.000 koptere forladt Egypten på grund af trusler fra islamister, ifølge en egyptisk menneskerettighedsorganisation. Fordrivelse kalder den egyptiske menneske-rettighedsforkæmper Naguib Gabriel det, når han gør tallene op over de koptere, der i løbet af de seneste seks måneder har forladt Egypten. ”Her er ikke tale om frivillig emigration fra kopternes side. De bliver tvunget til at flygte fra Egypten på grund af trusler og chikane fra de islamistiske salafister, og fordi det nuværende egyptiske regime ikke er i stand til at beskytte dem,” siger Naguib Gabriel. Han afviser at kopterne flygter af magelighed, og fordi Egypten befinder sig i en økonomisk krise. Han sammenligner situationen i Egypten med de overgreb og den hårde tone, der har fået mange af Iraks kristne til at flygte efter præsident Saddam Husseins fald i 2003. De flygter ikke af økonomiske grunde, men af frygt for islamisterne siger Naguel Gabriel som er chef for Den Egyptiske Union for Menneskerettighedsorganisationer.

 

 

Sognedage i Skt. Nikolaj menighed.

Kære forældre. Det er vigtigt ansvar at I bringer jeres børn til katolsk undervisning i Skt. Nikolaj kirke. Vi indbyder alle unge og børn i alderen 5 til 14 år til sognedage følgende

Alle mødes følgende dage:

1. kommunikanterne mødes følgende dage:

Firmanderne mødes følgende dage:

 

 

Firmelse og Første Kommunion.

St. Bededag d. 4. maj kl. 10 firmer biskop Czeslaw Kozon vores unge og Kristi Himmelfartsdag d. 17. maj kl. 10.00 modtager børnene deres Første Hellige Kommunion. Efter begge messer indbydes der til reception i menighedssalen. Alle er velkomne.

 

 

Biskoppen udtaler sig om modtagelsen af den Hellige Kommunion.

I flere år, siger biskop Czeslaw Kozon, har vi i bispedømmets menigheder praktiseret kommunion under begge skikkelser. Muligheden herfor blev første gang nævnt i koncilets konstitution om liturgien, er senere udvidet og nu almindelig praksis i mange menigheder. Koncilet nævner i sine retningslinjer vigtigheden af troen på at Kristus er fuldt og helt til stede også under brødets og vinens skikkelse hver for sig, men der er en større fuldstændighed i at modtage kommunionen under begge skikkelser. 

Generelt er der to muligheder for modtagelsen af Kristi Blod i kommunionen: Ved at drikke af kalken eller ved at præsten dypper den konsekrerede hostie i kalken og lader altergæsten modtage den i munden. Da det herhjemme er mest udbredt at modtage kommunionen i hånden, betyder det så også, at man, hvis man modtager Kristi Blod, gør det ved at drikke af kalken eller lader præsten eller kommunionsuddeleren dyppe hostien i kalken og give altergæsten den på tungen. Det er ikke tilladt selv at dyppe hostien i kalken. Hvis man f.eks. af hygiejniske hensyn ikke føler sig tryg ved at drikke af den fælles kalk, kan man huske på, som ovenfor nævnt, at Kristus er fuldt og helt tilstede også i blot én af skikkelserne. Dertil kommer, at smittefaren ved at drikke af kalken – med mindre der skulle være tale om en virkelig omfattende sygdomsepidemi – er yderst ringe.

Kommunionen i hånden foregår som bekendt ved, at man rækker begge hænder frem, den ene hånd holdt under den, i hvilken man ønsker at modtage Kristi legeme. Undertiden er man i en situation, hvor dette er umuligt, f.eks. hvis man har et barn på armen, støtter sig til eller selv støtter en anden person eller bruger stok eller krykke. I sådanne tilfælde bør man modtage kommunionen i munden, da det ellers kan bevirke manøvrer, som ikke passer til det højtidelige øjeblik. Modtagelsen af kommunionen er en højtidelig handling, som skal udføres så andagtsfuldt som muligt, samtidigt med at vi drager omsorg for, at Kristi Blod ikke spildes, slutter biskoppen.                                                                                                              

 

 

35 Skt. Josefs søstre begravet på Gormsgade kirkegård.

De 35 trofaste Skt. Josefs søstre som ligger begravet på Gormsgade kirkegård kom hertil fra Tyskland, Frankrig,  Polen og Holland efter at have forladt alt for at følge Jesus efter som nonner i Skt. Josefsøstrenes orden kom her i Esbjerg fra 1904  varetog sygeplejen på Skt. Josefs hospital samt oprettede en katolsk skole i 1905 og var aktiv i menigheden. Den første nonne som blev begravet på kirkegården var sr. Melanie du Sacre Cæur, Therese Wimmer i 1906 og den sidste der blev begravet var sr. Anne Josef Bødecker i 1973 

Gravene er fredet af kommunen, som et kulturhistorisk minde om en svunden tid, men søstrene har sat et varigt minde som altid vil blive husket af Gud og Skt. Nikolaj menighed. Må jeg opfordre menighedens medlemmer til at besøge gravene, lægge en blomst, bede en bøn for søstrene og bede om deres forbøn. Ved indgangen fra Gormsgade går man til venstre, ned i bunden af kirkegården og der ligger søstrene så til højre. Ære være mindet om de mange Skt. Josefssøstre som så trofast har tjent iblandt os, må den Hellige Josef bede for dem og for os alle.    

Pastor Benny         

 

 

Katolikker strides med Obama.

K.D. skriver d. 17/11 at voksende stridigheder med Obama- regeringen om abort og homoseksualitet får katolske grupper til at ruste op til ny kulturkamp. USA´s katolske biskopper har åbnet et nyt afsnit i deres kulturkamp mod abort, prævention og homoseksuelles lige rettigheder, da de under deres årlige møde vendte deres modstand mod seksuel frigjorthed til en kamp ”for religionsfrihed” mod en regering og en kultur, der krænker kirkens rettigheder. Den højspændte udmelding kommer i slipstrømmen på voksende stridigheder mellem USA`s magtfulde konservative katolske grupper og Obamas regering over blandt andet adgangen til abort og prævention samt lovliggørelsen af vielse af homoseksuelle. USA har cirka 70 millioner katolikker, og deres opbakning er vigtig for præsident Obama, der ved valget i 2008 vandt 54% af de katolske vælgeres stemmer.

 

 

Homoseksualitet. KK: 2357-59:

”Homoseksuelle handlinger er ifølge Biblen og Traditionen uordnede og i modsætning til den naturlige lov. De udelukker den seksuelle akt fra at give liv. De kan i intet tilfælde godkendes. Homoseksuelle personer er kaldet til kyskhed.”

 

 

Vatikanet vil stække finansmarkederne.

K.D. skriver d. 25. oktober 2011, at Vatikanet har offentliggjort et forslag om en regulering af finansmarkederne, der sikrer, at mennesket og ikke profitten er i centrum. Pave Benedikt XVI er ikke økonom. Når han alligevel udtaler sig om finanskrisen og dens konsekvenser, er det på et etisk og teologisk grundlag, fastslog formanden for Vatikanets kommission for ”Retfærdighed og Fred”, den ghanesiske kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, ved et pressemøde i Vatikanet d. 24. oktober 2011. Pave Benedikt har flere gange udtalt sig om finanskrisens konsekvenser og opfordret til, at mennesket og ikke profitten kommer i centrum og bliver økonomiens overordnede mål. I sit første sociale hyrdebrev fra 2009, Caritas in veritate, beklagede paven, at globaliseringen fører til voksende ulighed og underminerer miljøet og en bæredygtig udvikling. Det nye notat indeholder den hidtil stærkeste og mest politiske kritik af finanssektoren. Og denne kritik hviler på den katolske kirkes sociale doktrin og på f.eks. pave Paul VI`s hyrdebrev Populorum progressio, der som kardinal Turkson formulerede det; ”hviler på to ben: menneskets værdighed og stræben efter det fælles bedste”. Med dette notat træder den katolske kirke for alvor ind på den politiske arena. Men den gør det stadig med moral og etik som begrundelse.

 

 

En menneskeret at udøve sin religion.

I artikel 18 i FN`s Verdenserklæring om Menneskerettigheder omtales fem grundlæggende rettigheder, der angår menneskers religiøse frihed.

1. Du har ret til at tro din religion. Ingen regering må søge at forhindre borgerne i at bekende sig til en religion efter deres eget valg. Rettigheden sikrer også et menneske frihed til ikke at bekende sig til nogen religion.

2. Du har ret til at udøve din religion. Det er en menneskeret at praktisere sin religiøse overbevisning. Staten må derfor ikke uretmæssigt blande sig i, hvordan mennesker udøver deres religion.

3. Du har ret til at udbrede din religion. Retten til at udbrede sin religion forudsætter retten til at dele den med andre. Religionen er dermed ikke noget, der kan eller bør holdes skjult for offentligheden eller skal isoleres til det private rum.

4. Du har ret til at ændre din religion. Ethvert menneske har ret til at forlade sin religion og antage en anden.

5. Du har ret til at videregive din religion til dine børn eller andre, du forsørger. Forældre har retten til at undervise deres børn i deres egen tro og, hvis de ønsker det, at sende deres børn i religiøse skoler.

 

 

Med FN´S Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Med FN´S Verdenserklæring om Menneskerettigheder i tankerne er det rimeligt at spørge, om Danmark ikke er med til at krænke menneskerettighederne, når vi tvinger mennesker tilbage til lande som Irak, Iran og Afghanistan, hvor kristne må skjule deres tro for overhovedet at overleve.

 

 

Fødselsregulering. KK. 2399:

”Fødselsregulering er en af siderne af ansvarligt forældreskab. Retmæssige hensigter fra ægtefællernes side retfærdiggør ikke, at man tyer til brugen af moralsk uantagelige midler. F.eks. direkte sterilisation eller antikonception”.

 

 

Førstekommunionsweekend på Ømborgen.

I weekenden 27. – 29. januar indbydes atter til en spændende weekend på Ømborgen, for alle de børn der i år skal modtage deres Første Hellige Kommunion. Tilmelding finder sted hos Dia og Faiza og weekenden kst. 270 kr. Pengene afleveres i en konvolut med barnets navn på til Dia eller Faiza. 

Vi mangler forældre der vil køre børnene derop og hente dem igen. Henvend jer venligst til Dia og Faiza. 2462 7165. 

Lene Sand Nielsen, som er firmandkateket tager sig af børnene og er med hele weekenden. Hun kan kontaktes på tlf. 5178 1080

 

 

Firmandweekend i Horsens.

Igen i år indbydes alle de unge der skal firmes i år til en spændende weekend på Skt. Ib skole i Horsens i weekenden d. 2.- 4. marts. Weekenden kst. 270 kr. pr. deltager og pengene afleveres sammen med tilmelding til Maria eller Lene i en konvolut med Firmandens navn på. Vi mangler forældre der vil køre de unge til Horsens og hente dem igen, meld jer til Lene eller Maria. 5178 1080 el. 2460 2308. Lene Sand Nielsen er med de unge hele weekenden.

 

 

Afrika skal missionere i hele verden.

K.D. skriver d. 22/11-11 at paven beder Afrika om at missionere i det sekulariserede Europa, der lider under manglen på katolske præster. På sin anden rejse til Afrika sagde pave Benedikt d. XVI at ”Afrikas kirke skal bidrage til den nye evangelisering i de sekulariserede lande, hvorfra mange missionærer engang kom, og som i dag har en ulykkelig mangel på præster og på religiøse kald”. Paven opfordrede under en messe i Benin Afrikanerne til at sige nej til krig og korruption. Han opfordrede dem også til at løfte ”den nye evangelisering i det tredje årtusind”, som er et af pavens store projekter. Paven ønsker at sætte mission i højsædet i det 21. århundrede, for at kirken kan genvinde det terræn, som er blevet tabt til sekulariseringen eller til andre religioner. Og i dette projekt skal Afrika, i sin egenskab af verdens hurtigst voksende kontinent, spille en særlig rolle. Siden slutningen af 1970érne er antallet af afrikanske katolikker tredoblet. Der var 55 millioner i 1978 og 179 millioner i 2009, svarende til 15% af verdens godt en milliard katolikker.

 

 

Premierminister David Cameron taler om Biblens betydning.

I KD d. 21. december berettes det, at den britiske Premierminister talte i Oxford i anledning af 400-året for King James-bibelen hvor han bl.a. sagde: ”Bibelen er en bog, som ikke alene har formet vort land, men også formet verden. King James-bibelen er lige så relevant i dag som på noget andet tidspunkt i dens 400-årige historie. Og ingen af os bør vige tilbage for at stå ved det. Vi er et kristent land og det skal vi ikke være bange for at sige højt. Jeg siger på ingen måde, at der er noget galt i at have en anden tro – eller ingen for den sags skyld. Jeg respekterer at mange mennesker her i landet ikke har nogen tro. Det, jeg siger, er, at det er Bibelen, der har bidraget til at give Storbritannien et værdi- og moralsæt, som gør landet, til det, det er i dag. Nogle værdier og en moral, som vi aktivt bør gå i brechen for og forsvare. Alternativet moralsk neutralitet bør ikke være en mulighed. Man kan ikke bekæmpe nogen med ingenting. For hvis vi ikke står for noget, kan vi ingenting modstå. Jeg har aldrig rigtig forstået det, som folk siger om, at kirken ikke må blande sig i politik. For mig at se er kristendom, religion, kirken og Bibelen alle i sagens natur indblandet i politik, fordi så mange politiske spørgsmål er moralske spørgsmål. Vort lands fremtid står ved en korsvej. De værdier, vi trækker ud af Bibelen, ligger i hjertet af, hvad det vil sige at høre til her i landet. Og Kirken kan være med til at sikre, at det bliver ved med at være tilfældet”.

 

Fastetiden indledes d. 22. februar.

Onsdag d. 22. februar er det Askeonsdag som indleder de 40 dages faste som forberedelse til Påsken. Dagen er faste og abstinensdag og der fejres messe kl. 19.00 i kirken, hvor der strøs Askekors på de troendes pander som tegn på bodfærdighed, idet præsten siger til hver enkelt: Omvend dig og tro på Evangeliet, eller: Menneske! Af støv er du kommet, til støv skal du vende tilbage. Asken stammer fra det foregående års palmesøndags palmegrene. Alle fredage og hele fastetiden er bodsdage. Bod handler om at ransage sin egen livsholdning og bringe den i overensstemmelse med budet om at elske Gud og næsten. Man kan øve bod på forskellige måder ved at afholde sig fra kødspiser (abstinens), anden form for spise el. drikke som kaffe, øl, alkohol, fra tobak og lignende nydelsesmidler, fra fjernsyn og ved at faste, dvs. reducere mængden af det, man spiser el. ved slet ikke at spise. Alle der er fyldt 14 år, er forpligtet til at øve en eller anden form for afholdenhed på alle fredage. På askeonsdag og langfredag er alle forpligtet til at afholde sig fra kød. At faste betyder, at man højst spiser et måltid om dagen.

 

 

SOS forbønslinjen mangler forbedere!

Gennem 9 år har vi modtaget tusindvis af opkald fra mennesker der har det svært. Vi har en åben tlf. linje hver torsdag, fredag og lørdag aften kl. 20-23, hvor der sidder en person ved telefonen og beder med de mennesker der ringer ind. Vi har brug for flere forbedere til linjen, og håber derfor at du vil være med. Ring venligst på 7512 1027 ell. 2460 2308 - Har du selv brug for forbøn så ring 7518 1808 på omtalte tidspunkter.

 

 

Medjugorje budskaber siden sidste menighedsblad.

25. september 2011:”Kære børn! Jeg kalder jer til, at denne tid for jer alle bliver en vidnesbyrdets tid. I, som lever i guds kærlighed og har erfaret hans gaver, I må vidne om dem med jeres ord og jeres liv, for at de kan blive til glæde for andre og en tilskyndelse til deres tro. Jeg er hos jer, og jeg går uophørligt i forbøn for jer alle hos Gud, for at jeres tro altid må være levende, glad og i Guds kærlighed. Tak, at I har fulgt mit kald!” (Marijas månedlige budskab d. 25. oktober 2011) 

2. oktober 2011: ”Kære børn! Også i dag kalder mit moderlige hjerte jer til bøn, til jeres personlige forhold til Gud Fader og til bønnens glæde i Ham. Gud Fader er ikke fjernt fra jer og ikke ukendt for jer. Han har åbenbaret sig for jer gennem min Søn, og Han har skænket jer Livet, som er min Søn. Derfor, mine børn, overgiv jer ikke til fristelserne, fordi de vil fjerne jer fra Gud Fader. Bed! Forsøg ikke at have familier og bekendtskaber uden Ham. Bed! Bed om, at jeres hjerter må blive oversvømmet af den godhed, som kun kommer fra min Søn, som er den sande godhed. Kun hjerter der er opfyldt af godhed, kan fatte Gud Fader og tage imod Ham. Jeg vil også føre jer videre frem. Særligt beder jeg om, at I ikke dømmer jeres hyrder. Mine børn, glemmer I, at de er blevet kaldede af Gud Fader? Bed! Jeg takker jer.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. oktober 2011) Citat Mirjana: ”Jeg har aldrig før sagt noget. Men, brødre og søstre, er I nu bevidste om, at Guds Moder var der sammen med os? Hver af os skulle spørge sig selv, om vi er værdige til det. Dette siger jeg, fordi det falder mig svært at se Guds Moder i smerte, for enhver af os søger miraklet, men vi vil ikke fuldbyrde miraklet i os selv.” 

25. oktober 2011: ”Kære børn! Jeg betragter jer, og i jeres hjerter ser jeg ingen glæde. I dag ønsker jeg at give jer den Opstandnes glæde, for at Han kan føre jer og omfavne jer med sin kærlighed og ømhed. Jeg elsker jer og beder uden ophør til min Søn Jesus for jeres omvendelse. Tak, at I har fulgt mit kald!” (Marijas månedlige budskab d. 25. oktober 2011). 

2. november 2011: ”Kære børn! Faderen har ikke overladt jer til jer selv. Uden mål er Hans kærlighed, den kærlighed, som bringer mig til jer, så at I lærer Ham at kende for at I alle med fuldt hjerte gennem min Søn kan kalde Ham Fader, for at I kan være ét folk i Guds familie. Men mine børn, glem ikke, at I ikke kun er i denne verden for jeres egen skyld, og at jeg ikke kun kalder jer her hen for jeres egen skyld. De, som følger min Søn, tænker på deres broder i Kristus som på sig selv og de kender ikke til selviskhed. Derfor ønsker jeg, at I er min Søns lys, at I oplyser vejen for alle dem, som ikke har lært Faderen at kende, for alle dem, som raver rundt i syndens mørke, i fortvivlelse, pine og ensomhed, og at I med jeres liv viser dem Guds kærlighed. Jeg er hos jer. Når I åbner jeres hjerter, vil jeg føre jer. Jeg kalder jer igen: Bed for jeres hyrder. Jeg takker jer.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. november 2011). 

25. november 2011: ”Kære børn! I dag ønsker jeg at give jer håb og fred. Mine kære børn, alt rundt omkring jer fører jer til de jordiske ting. Men jeg ønsker at lede jer til en nådens tid, så at I gennem denne tid kommer stadig nærmere til min Søn, for at Han kan føre jer til sin kærlighed og til det evige liv, som ethvert hjerte længes efter. I, mine kære børn, bed, og måtte denne tid blive en nåde for jeres sjæle. Tak, at I har fulgt mit kald!”. (Marijas månedlige budskab d. 25. november 2011) 

2. december 2011: ”Kære børn! Som en moder er jeg med jer så at jeg, med min kærlighed, bøn og eksempel, kan hjælpe jer til at blive fremtidens frø, et frø som vil vokse til et stærkt træ og sprede dets grene ud over hele verden. For at I kan blive fremtidens frø, et kærlighedens sædekorn, bønfald Faderen om tilgivelse for jeres undladelser indtil nu. Mine børn, kun et rent hjerte, fri for skyld, kan åbne sig og kun ærlige øjne kan se den vej som jeg ønsker at lede jer på. Når I bliver opmærksomme på dette, vil I blive opmærksomme på Guds kærlighed – som I vil modtage som en gave. Så vil I give kærligheden videre, som en gave, som et kærlighedens frø til andre. Tak.” (Mirjanas månedlige budskab d. 2. december 2011). 

25. december 2011: ”Kære børn! Også i dag bærer jeg i mine arme min Søn Jesus til jer, så Han kan give jer Sin fred. Bed, mine kære børn, og vær vidner så freden må herske i hvert hjerte, ikke menneskers fred, men Guds fred, som ingen kan ødelægge. Det er den fred i hjertet, som Gud giver til dem, som Han elsker. Gennem jeres dåb, er I alle på en særlig måde kaldet og elsket, vær derfor vidner og bed om, at I må være mine udstrakte hænder i denne verden, som længes inderligt efter Gud og fred. Tak, fordi I har svaret på mit kald.” (Marijas månedlige budskab d. 25. december 2011).

Jomfru Maria er den nye Eva. KK 511: 

”Jomfru Maria har arbejdet med på menneskenes frelse i frihed, tro og lydighed. Hun har givet sit ja-ord i hele menneskehedens navn. Ved sin lydighed er hun blevet den nye Eva, de levendes Moder.”

 

 

Månedens Helgen. Februar. Den hellige Scholastica, jomfru.

Festdag 10. februar. (480-543). Født i Nursia i provinsen Perugia i regionen Umbria i Midt-Italien i 480. Hun var søster af den hellige Benedikt, yngre kilder fra 800-tallet siger at hun var hans tvillingsøster. Praktisk talt, alt det vi ved om Skt. Benedikts søster stammer fra Skt. Gregor den Stores Dialoger. Hun blev i en tidlig alder viet til Gud, men fortsatte sandsynligvis med at leve i sine forældres hjem. Senere levede hun imidlertid ikke langt fra Skt. Benedikts kloster Monte Cassino, om det var alene eller i et kommunitet vides ikke. Bror og søster plejede at mødes en gang om året i et hus nær ved klostret. Ved det sidste af disse møder fortæller Skt. Gregor os, at Scholastica indtrængende bad sin bror om at blive natten over, ”så vi kan blive ved med at tale sammen indtil morgen om himlens glæder”. Benedikt ville ikke. Derefter gav Scholastica sig til at bede, og så voldsom en storm rejste sig pludseligt, at det var umuligt for ham at tage af sted, og hun fik sin vilje. Tre dage senere døde Skt. Scholastica. Skt. Benedikt blev begravet i den samme grav som sin søster, ”så at døden ikke adskilte deres legemer, hvis sjæle altid havde været forenet i Herren” Traditionelt hedder det at hun grundlagde et kvindekloster, under Benedikts ledelse, omkring otte kilometer syd for Montecassino, det berømte kloster som hendes bror grundlagde i 529. Hellige Scholastica, bed for os…

 

 

Vielser i menigheden.

 1. Katarzyna Anna Mortensen og Niels Petur Mortensen, Peder Skrams Gade 14, st. tv, 6700 Esbjerg.

Tillykke til de nyviede og deres familier.

 

 

Døde i menigheden.

 1. Inger Maria Salamon, Ribegade 205, 6700 Esbjerg. 
 2. Per Hansen Hug, J.L. Heilbergsallé 25, 6700 Esbjerg.

Herre, giv dem den evige hvile og lad det evige lyse for dem, de hvile i fred. Amen.

 

 

Citat af Moder Teresa:

”Vent ikke på jeres ledere, gør det selv, menneske til menneske”.

 

 

 

 

 

 

 

Er du katolik, så vær katolik.

Under pave Benedikt d. XVI besøg rejse til Kroatien d. 4.-5. juni 2011 pålagde han præsterne, under vesperbønnen i Zagrebs katedral, at give deres menigheder klar åndelig, lærermæssig og pastoral vejledning og citerede i den forbindelse den saligkårede kroatiske kardinal Stepinac (1898-1960) for disse ord: ”Et af de største onder i vor tid er lunkenhed i trosspørgsmål. Vi må ikke lyve for os selv. Enten er vi katolikker, eller også er vi det ikke. Hvis vi er, må det blive synligt på alle områder af vores liv.”

 

 

2012. Det daglige offer:

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til Dig i Eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed. Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned. 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil. Om aftenen: har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud? Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen.  Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen. 

Januar: At ofre for naturkatastrofer må få den åndelige og materielle støtte de har brug for til at genopbygge deres liv. At de kristnes indsats for fred må vidne om Kristus for alle mennesker af god vilje. 

Februar: At alle mennesker må have adgang til at få vand og andre ressourcer er som de behøver i deres daglige liv. At Herren må følge og støtte de sundhedsarbejdere som hjælper syge og ældre i verdens fattigste områder. 

Marts: At kvindernes bidrag til udviklingen af samfundet må anerkendes over hele verden. At alle, som lider under diskrimination, forfølgelse eller som endog lider døden for Kristi navn, især i Asien, må få udholdenhed af Helligånden.

 

 

Den europæiske civilisation er ved at uddø.

I K.D. d. 29/11 skriver Daniel Øhrstrøm at det er et dystert billede, den pensionerede historieprofessor og forfatter Bent Jensen tegner af Europas fremtid. For han taler ligefrem om ”den europæiske civilisations kollektive selvmord” i et kontroversielt indlæg i Trykkefrihedsselskabets netmagasin, Sappho. Kontinentets største problem er ikke den elendige økonomi i de sydlige eurozonelande i øjeblikket, men det manglende forsvar for de europæiske værdier, mener han: ”Europa har mistet sin tro. Både den kristne tro og troen på sig selv. Når man holder op med at tro på sig selv, et det kun et spørgsmål om tid, før man bukker under. Og det, er det, der er ved at ske for Europa,” siger Bent Jensen. ”Det var f.eks. chokerende at se, hvordan man nægtede at indskrive den kristne kulturarv i EU`s forfatning. Det var jo ikke en fælles troserklæring, men et simpelt historisk faktum, som man ikke turde sige højt. Men man kan ikke forestille sig Europas historie, uden kristendom. Det var her, kristendommen slog rod. Men nu har værdirelativismen overtaget Europa. Under den kolde krig var der ingen, der rystede på hænderne. For vi følte os sikre på, at vores civilisation var bedre end modstandernes. Men nu er vi ved at overgive os til islam uden at forsvare os, og det er et dødstegn. Den europæiske civilisation er ved at begå kollektivt selvmord på to fronter. For ud over den åndelige svaghed er vi også ved at kapitulere biologisk. Det er muslimske kvinder, der føder fremtidens europæere, mens Europas kristne kvinder i stigende grad vælger børn fra” siger Bent Jensen.

 

 

At give afkald på sin åndelige arv.

Metropolit (ærkebiskop) Hilarion af Volokolamsk leder af Moskva-patriarkatets afdeling for eksterne kirkelige relationer siger: ”Jeg er overbevist om, at et land, som har givet afkald på sin åndelige arv under påskud af at ville holde religiøst liv og samfundsliv skarpt adskilt, bliver modtageligt for en fjendtlig indstilling over for alle religiøse mennesker. Den slags skaber en intolerant atmosfære både over for kristne og i forhold til repræsentanter for andre traditionelle religioner”.

 

 

Jørgen Jensen er ny skoleleder.

Jørgen Jensen er søn af Irena Jensen, mangeårigt og trofast medlem af Skt. Nikolaj katolske menighed i Esbjerg. Jørgen Jensen er født i Hvide Sande d. 23/2-1951 og døbt i skolens nuværende EDB-lokale, den tidligere katolske Skt. Nikolaj kirke, d. 12/3-1961.  At en katolik fik stillingen som skoleleder på Skt. Nikolaj katolske skole glæder undertegnede, som har et ønske om at det kristne-katolske fundament som skolen har stået på siden 1904 må bliver styrket i tiden der kommer. Få er de katolske institutioner der i dag tør stå ved deres udgangspunkt, da sekulariseringen og verdsliggørelsen er trængt langt ind i de kristnes rækker. Håber at Skt. Nikolaj katolske skole fremover vil stå fast på formidlingen af et værdisæt der fortsat tager sit udgangspunkt i den katolske kirkes tro og lære. Skt. Nikolaj menighed ønsker Jørgen Jensen tillykke med ønsket om et frugtbart samarbejde mellem menighed og skole.

Pastor Benny

 

 

Månedens Helgen. Marts. Patrick, missionsbiskop.

Festdag d. 17. marts. (385-461)

Irlændernes apostel var brite af romersk afstamning, født på et uidentificeret sted nær vestkysten. Hans far, Calpurnius, var borgerlig embedsmand og diakon, hans bedstefar var præst. Da Patrick var 16 år, blev han bortført af sørøvere og solgt som træl i Irland, hvor han blev brugt som hyrde. I den tid lærte han at tage religionen alvorligt og blev en intensiv bønnens mand. Efter seks år flygtede han og kom med et skib til kontinentet. Da han var kommet hjem igen, blev han i en drøm kaldet til at vende tilbage til Irland for at prædike evangeliet der. Det er en almindelig antagelse, at Patrick blev uddannet til præst i Gallien som discipel af Skt. Germanus i Auxerre efter i en tid at have levet et munkeliv på en ø ud for sydkysten. I hvert fald vendte han tilbage til Irland som præst. I 444 oprettede Skt. Patrick sit bispesæde i Armagh; da havde han andre biskopper til at hjælpe sig og et anseligt antal lavere gejstlige. Han tilskyndede til oprettelse af klostre. Hvad der lyser ud af Patricks skrifter er hans følelse af at være kaldet af Gud til det værk, han havde påtaget sig, og hans beslutsomhed og beskedenhed under udførelsen af det. Denne helgens symbol er slanger og trebladet hvidkløver (irsk nationalsymbol). Hellige Patrick, bed for os…

 

 

Flere katolikker i Norge.

K.D. skriver d. 13/12 at de nyeste tal viser, at tilslutningen til den katolske kirke er steget med 24% siden sidste opgørelse. Avisen Vårt Land konkluderer at det er katolikkerne, der sikrer den kristne vækst i Norge i øjeblikket. Den katolske biskop i Norge, Bernt Eidsvig, siger, at det er indvandring, ikke mindst fra Polen, der har trukket den katolske kirke op i front, 84.481 registrerede katolikker. Den katolske kirke i Norge gør et stort arbejde for at få katolikkerne til at registrere sig som medlemmer. For i Norge er der penge i medlemskabet. Her er ingen kirkeskat, men kommunen udbetaler hvert år et beløb pr. medlem til trossamfundet. Det svarer nogenlunde til den pris, staten betaler til den norske kirke, og som så udregnes pr. medlem – i alt ca. 800 kr. pr. medlem af et tros- eller livsstilssamfund.

 

 

Karen Marie Petersen er koordinator for ”Evig Tilbedelse”.

Vil du give 1 time om ugen foran Jesus i det Hellige Sakramente så kontakt Karen Marie og få den tid der passer dig. Indtil nu har vi 56 timers Tilbedelse om ugen og nætterne har været de sværeste at få dækket. Vil du være med i denne ”Evige Lovprisning” af Jesus så kontakt nu Karen Marie på tlf. 7516 1635 ell. 2766 0309

 

 

En tredjedel af klodens befolkning er kristne.

K.D. skriver d. 22. december at en amerikansk undersøgelse viser at over to milliarder mennesker er kristne. Ud af klodens 6,9 milliarder mennesker er næsten en tredjedel, eller 2,18 milliarder, kristne. Halvdelen af alle kristne er katolikker, mens protestanter udgør 36,7%, og 11,9% er ortodokse ifølge undersøgelsen. Næsten 37% lever i Nord og Sydeuropa, 23,6% i landene syd for Sahara og 13,1% i Asien. Kun 0,6% af klodens befolkning lever i Nordafrika og Mellemøsten. Der findes 1,6 milliarder muslimer.

 

 

 

Legat til indretning af ”Pilgrimshuset” som Tilbedelseskapel”.

Menigheden har modtaget 10.000 kr. fra det katolske ”Direktør Frederik Wilhelm Krafts Legat” til indretning af ”Pilgrimshuset” som ”Tilbedelseskapel” for den ”Evige Tilbedelse” som er startet i Skt. Nikolaj menighed. Nu får Jesus et værdigt kapel at blive tilbedt i dag og nat. En stor tak til bestyrelsen for legatet, som meget generøst har tildelt menigheden et så stort og flot beløb.

              Pastor Benny

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenesteledere og Kommunionsuddelere.

Efter at sr. Helene og sr. Regine er rejst tilbage til Holland, og vi er påbegyndt ”Evig Tilbedelse” er der opstået et behov for udnævnelse af nye gudstjeneste ledere og kommunionsuddelere. Følgende nye er udnævnt: 

 1. Iben Sandholdt, til gudstjenesteleder. (Må lede en ordets gudstjeneste og uddele den hellige kommunion)
 2. Maria Truelsen, til gudstjenesteleder. (Må lede en ordets gudstjeneste og uddele den hellige kommunion).
 3. Hiep Nguyen, til gudstjenesteleder. (Må lede en ordets gudstjeneste og uddele den hellige kommunion)
 4. Duc Thanh Vu, til kommunionsuddeler. (Må uddele den hellige kommunion).

 

 

I forvejen er følgende udnævnt til kommunionsuddelere:

 1. Fritz Sand Nielsen. 
 2. Michael Kosiek. 
 3. Dia Hermiz.
 4. Trung Cong Nguyen 
 5. Thac Van Nguyen

Tak til jer alle for trofast og smuk tjeneste ved alteret i Guds kirke.

 

 

Robert Canton Ministry besøger Danmark.

Fra d. 12. til d. 23. april 2012, besøger den filippinske lægmand og hans hustru, bosat i U.S.A. - Danmark. Robert sidder i bestyrelsen for den internationale katolske karismatiske bevægelse (ICCRS) som har hovedkontor i Rom og jævnligt mødes med paven eller hans repræsentanter. Robert Canton skal bl.a. holde retræte og helbredelsesgudstjeneste i Skt. Annæ kirke på Amager (tlf. 32860728 el. 21934215) og i Skt. Nikolaj kirke, Esbjerg.(tlf. 23321988 el. 7512102.)  Broder Robert har bl.a. modtaget helbredelsens nådegave og mange helbredelser finder sted og utallige mennesker er blevet døbt i Helligånden gennem hans tjeneste. Sæt dagene af i kalenderen, vi forventer mange omvendelser og helbredelser.
Yderligere oplysninger på www.robertcantonministries.org eller kontakt rccanton@sbcglobal.net

 

 

Seniordag og ”De syges Salvelse”.


Tirsdag d. 6. marts kl. 14.00 inviteres på ny til Seniordag i Skt. Nikolaj menighed. Messen starter kl. 14.00 i kirken, og her har alle ældre og syge mulighed for at modtage ”De Syges Salvelses” sakramente. Efter messen samles vi til kaffe i menighedssalen. Alle er velkomne.

 

 

Ministrantmøder.

Børn og unge mødes hver 1. onsdag i måneden til ministrantmøde i menighedssalen. Om søndagen skal ministranterne komme 10 minutter før messen og klæde om.